Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SITUS B.V.

VERSIE: 1.1   |   DATUM: 15 MAART 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Situs B.V. in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met Situs B.V. is aangegaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Situs B.V. en opdrachtgever.
 • Offerte: een schriftelijk aanbod, inclusief kosten, van Situs B.V. aan de opdrachtgever betreffende het verrichten van werkzaamheden.

ARTIKEL 3: Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Situs B.V. daaraan niet gebonden, indien Situs B.V. daartegen niet onverwijld bezwaar heeft gemaakt. In geval van bezwaar door Situs B.V. komt de overeenkomst niet tot stand.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Situs B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. De door Situs B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Situs B.V. eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtgever.

ARTIKEL 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Situs B.V. en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Situs B.V., voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien vanwege gerechtelijke uitspraak, 1 of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Situs B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 4: Acceptatie

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door Situs B.V. is ontvangen binnen de termijn voor aanvaarding.

ARTIKEL 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De verplichtingen van Situs B.V. hebben het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Situs B.V. zoveel mogelijk in onderling overleg bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.
 3. Situs B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Situs B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Situs B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door Situs B.V. en medewerkers van Situs B.V. of door Situs B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever

ARTIKEL 7: Wijziging van de voorwaarden

 1. Situs B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging en/of aanvulling.

ARTIKEL 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is, om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt dan blijft de oorspronkelijke overeenkomst gelden.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Situs B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Situs B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Situs B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Situs B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Situs B.V. als gevolg van bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 8: Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Situs B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 9: Prijzen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Situs B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde honoraria en de mogelijke onkosten, maandelijks (achteraf) in rekening worden gebracht.
 5. Indien Situs B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Situs B.V. gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, per 1e januari, voor correctie en inflatie en zoals hieronder beschreven.
 6. Situs B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Situs B.V. kan aantonen dat tussen het moment van offerte en levering, de tarieven, ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, zijn gestegen.
 7. Situs B.V. mag het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Situs B.V., dat in redelijkheid niet van Situs B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 8. Situs B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Situs B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 9. Indien opdrachtgever de door Situs B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Situs B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 10. Is met opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Situs B.V.. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Situs B.V. worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 11. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 9 lid 10 voorzien: uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of projectplan, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd; eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Situs B.V. kenbaar zijn gemaakt; gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden door opdrachtgever ingekocht, die door Situs B.V. in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Situs B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen; tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst, na door Situs B.V. in gebreke te zijn gesteld.
 12. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 13. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Situs B.V. gebruikelijke tarieven.
 14. Situs B.V. is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Situs B.V. niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, na door Situs B.V. in gebreke te zijn gesteld.
 15. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

ARTIKEL 10: Betaling

 1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Situs B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Situs B.V. is steeds gerechtigd, als zij voorziet dat opdrachtgever in de problemen is of dreigt te raken, voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van 50% van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Situs B.V. bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van het op dat moment geldende rentepercentage. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon, zijn de vorderingen van Situs B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Situs B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.nte.

ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Situs B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, analyses, adviezen, projectplannen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Situs B.V..
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en/of te verhandelen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Situs B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Door Situs B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt door de daartoe geldende juridische entiteit en op locatie van de opdrachtgever.
 5. Voor het geval dat Situs B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Situs B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Situs B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen..

ARTIKEL 12: Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, één en ander met minimum van € 500,-. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Situs B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Over de incassokosten is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

ARTIKEL 13: Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Situs B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Situs B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht door Situs B.V. gegrond geacht wordt, zal Situs B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Voor zover Situs B.V. bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van door opdrachtgever ingeschakelde derden, kan Situs B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met bovengenoemde derden.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Situs B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

ARTIKEL 15: Opschorting en ontbinding

 1. Situs B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Situs B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Situs B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Situs B.V. mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Situs B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Situs B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Situs B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Situs B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Situs B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, dan wel tijdig aan Situs B.V. zijn verstrekt, heeft Situs B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 14: Opzegging

 1. Een overeenkomst kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Situs B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren of bij toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Situs B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies van 25% van de totale som van facturen van de resterende werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Situs B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Situs B.V., zal Situs B.V. in overleg met opdrachtgever behukpzaam zijn bij de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Situs B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze door opdrachtgever aan Situs B.V. vergoed.

ARTIKEL 16: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Situs B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na overhandiging van de ter beschikking gestelde zaken in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 16.1 genoemde verplichting, heeft Situs B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 17: Aansprakelijkheid

 1. Indien Situs B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling en in de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid van Situs B.V. is geregeld.
 2. Situs B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door Situs B.V. verstrekte documentatie, teksten of adviezen op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten en ander ter beschikking gesteld materiaal.
 4. Indien Situs B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Bij een opdracht langer dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Situs B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Situs B.V. toegerekend kunnen worden;
  – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Situs B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is bewuste roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Situs B.V. of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 20: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Situs B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Situs B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Situs B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 22: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit voortvloende geschillen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Breda aanhangig worden gemaakt.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 18: Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Situs B.V. van documentatie, apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Situs B.V. tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 2. Indien opdrachtgever aan Situs B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 19: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Situs B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Situs B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Indien overmacht niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Situs B.V. zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die overmacht opleveren zich niet meer voordoen.
 3. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Situs B.V. behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de niet toerekenbare tekortkoming opleverden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Situs B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

ARTIKEL 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Situs B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Situs B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op het door Situs B.V. vervaardigde materiaal berusten bij Situs B.V..
 3. Alle door Situs B.V. verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (software)bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Situs B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Situs B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Algemene voorwaarden van Situs B.V., versie 1.1, 15 maart 2017.
De algemene voorwaarden van Situs B.V. zijn gedeponeerd onder nummer 66695236 bij de Kamer van
Koophandel te Breda. Deze algemene voorwaarden worden kostenloos op eerste aanvraag verstuurd en
zijn te vinden op de website van Situs B.V., te weten www.situs.nl.